Notater


Match 101 til 150 fra 5,160

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 104» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 1491-1508. Jensen, Oluf (I2849)
 
102 15) Mandagen dn 21 April om Eftermiddagen til: 6, Døde afgangne Postmester Hempels efterladte Hustru Ved Naun Anna Magdaleena som blev 75 aar gamml oc begravet Mandagen dn 29 April, nedsat i den lille Karlegang i Kirke...killign ...lys og jordet af Sr Kannerorff. Pilegaard, Anna Magdalene Jacobsdatter (I487)
 
103 15) Samme Dag [Dom: Rogate] blev Ole Nielsens Datter af Jelling Døbt kaldet Johanne baaren af Maria fra Kidde fadderne vare Jeppe Nielsen Peder Nielsen Ole Madsen af Jelling J[ohane?] af Kidde og Niels Olsens Datter af Jelling Olesdatter, Johanne (I2626)
 
104 15. - d. 6 Julii begravet Lars Bollerups Enke Johanne Simons Datter af Haurviig. - 57 Aar. - Simonsdatter, Johanne (I229)
 
105 15. Ditto (juli 1787) H... Huusmand Peder Lauritzen og Hustru Karen Lauritz Datter i Ørum en Søn til Daaben som blev Kaldt Lauritz frembaaren af Christen Jensens Hustru af Grifstrup. Fadderne Jørgen Lund, Christen Kusk, Claus Vind, Jacob .. og Hans Madsens Datter Maren, alle i Ørum. Pedersen, Lauritz (I3227)
 
106 1574 blev han sognepræst til Kvernes menighed på Nordmøre. 1570 blev han kannik og ærkedegn i Trondhjem og
1596 sognepræst i Stjørdalen i Nordtrøndelag.
Han studerede længe i Kiøbenhavn, hvor han nød Logement og Underviisning af Profess. Christian Morsing. Ved Hiemkomst blev han Præst til Qværnes [Kvernes ligger 10 km S for Kristianssund], og Canonicus i Tronhiems Capitel, som indbød Mag. Apsolon Pedersen Beyer af Bergen, til at modtage Archidiaconatet og Lectoratet; men han undskyldede sig. Herover kom Valget paa Lauritz Nielsen, (Se Professor Schiönning om Tronhiems Domkirke p. 299, hvor han sætter Aarstallet 1570, og siger at han blev tillig Præst til Størdalen), død 1596, 9. Nov. (Kilde:
Giessing).
«Her huile i Herren salig Her Lauridz Nielsøn som var erchedegn i Truntiem sogen prest i Størdal døde den 7 novem: A 96 og hans salig hustru Magdalen Ifversdatter som døde den 19 novem: A 95». (Kilde: Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre.,
s. 222. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1939-40). 
Arctander, Laurids Nielsen (I8040)
 
107 1588 Student i Haderslev, imm. i Roctock og Wittenberg. Omkring 1595 Hjælpepræst i Starup/Grarup. 20. jan 1602 Præst i Starup-Grarup efter faderen. Adjunkt - Provst i Haderslev herred. Anchersen, Poul Hansen (I5071)
 
108 16 Martii Johanna Bærentz, Sr Regiment Skriver og Cammeraad Langsteds ... død i sit 68 aar.... Berentz, Johanna Hieronimusdatter (I489)
 
109 16. marts 1757 - Johannes Michelsen Kier og Else Cathrine Basballe af Søbyvad kro et barn til dåben kaldet Anne.
Frembåret af præstens datter Giørel Fabrich
Faddere:
Captajn Trappaud af Søbygaard.
Mons. Henrich Budz, fuldmægtig af Søbygaard.
Fuldmægtig Christen Winding af Skorup.
Niels Møller af Søbyvad mølle. 
Kier, Anne (I6910)
 
110 164 Hans Jensen Højsgaard i Tvenstrup. 17.5.1764, fol.342B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: [halv]bror Jens Nielsen i Odder. B: Niels 11, Jens 5. FM: farbror Søren Jensen, tjener i Egholm i Odder, fasters mand Søren Rasmussen Højsgaard i Ondrup. 
Hoysgaard, Hans Jensen (I7119)
 
111 1686/87 betegnes han som krambodsvend (fadder). Han var købmand i Viborg.
I kopskatten 1696 boede han med kone og tre børn i Sct. Mikkels Gade. Han var da kræmmer af ringe middel og drev en ringe bondehandel med humle, salt, stål og tjære, ligesom han undertiden sælger lidt øl i huset. Beskatning 6 Rd.
I Kopskatten 1711 angives han at holde gæsteri og lidt ølsalg. Han boede da med kone og et barn samt Ellen Gregersdatter, som han var formynder for. [Ellen Gregersdatter blev i 1719 gift med hans søn Peder]. Beskatning 12 Rd. 1715 blev han taxerborger i Viborg (rådstueprotokollen). I 1718 var han gift og boede med 2 døtre og en tjenestepige i byen. (Kopskattemandtallet). Han opsagde sit borgerskab og overformynderskab 2/1 1719.
Formentlig er det ham, som 16/11 1722 i Holstebro fik tilladelse til at udføre 100 tdr. smør og 20 skippund flæsk mod at erlægge told.
Han vendte dog hjem til Viborg, hvor han købte gården Sct. Mikkelsgade 51 - en af de større gårde i byen og også godt beliggende. Det gik tilsyneladende godt for ham og familien, men så kom branden 1726, hvor en stor del af byen nedbrændte. Byens borgere skrev til kongen og klagede deres nød. Brevet resulterede i frihed for en del skatter i 12 år, samt en del andre begunstigelser. Efter nogen tid fikMourits sin gård genopbygget (i dag Café Morville). Mourits solgte dog gården 1730 til ritmester Gert Levetzau. I 1731 blev han syg og var sengeliggende et par måneder før han døde.
Han døde 70 år gl. 13. maj 1731 i Viborg og blev begravet 21. maj 1731 i Sortebrødre kirke (Sønder sogn), Viborg. Ved hans begravelse, som fandt sted i kirken, fik han ud over jordpåkastelse "Prædiken, saavelsom og med Sang og Ringen" (KB). Han må have været en stor mand, for der kom 8 messinghåndtag på kisten - der skulle altså 8 mand til at bære ham! Af skiftet efter ham fremgår det, at han havde handelsforbindelser helt til Holland. 
Graae, Mourids Pedersen (I7988)
 
112 1688 6. post Trinit Jens Lindbergs Dreng som af lünild blef død, begrafuen.
Der kan altså have været en søn efter Jens og Dorethe, men dette har ikke kunne eftervises, da kirkebogen sine steder er i særdeles dårlig bevaringsstand. 
Lindbjerg, Jens Mortensen (I4094)
 
113 1699 d 18 Januarii døde Anna Jørgensdaatter Peder Pedersøn Gadis Moder i alders 70 Aar. Jørgensdatter, Anna (I747)
 
114 17. februar 2009 Nordjyske i anledning af Doras 80 års fødselsdag.
Dora er født i Hornbæk ved Gatten på en gård. Hun havde et par tjenestesteder for at tilegne sig husgerning og gik på ungdomsskole i Haubro og tog kursus i sy-ning. I 1949 blev hun gift med Harry Nielsen, og de havde en mindre landejendom i Søttrup ved Hornum og senere Ulstrup Præstegård i forpagtning. Dora hjalp med driften af landbruget, og Dora og Harry fik fire piger, som de sørgede for fik en god opvækst og uddannelse. Dora og Harry har fået ni børnebørn og et oldebarn, Dora har ofte passet børnebørnene, med stor kærlighed og sin egen helt unikke forståelse for børnenes sind og behov. Selvom hun er hjemmets kvinde og haft meget at se til med landbruget, har hun haft energi til at deltage i en del bestyrelser, bl.a. 20 år i bestyrelsen for Hornum Brugsforening, og ligeledes har hun været med i bestyrelsen for LOF og for Ulstruplunds Venner. Dora er en dygtig husmor og er ferm til håndarbejde. Hun har et særligt venligt og omgængeligt sind og er derfor afholdt af alle, hun kommer i berøring med. Alle bliver mødt med stor gæstfrihed, når de kommer på besøg, og der er altid hygge og hjemmebagt brød og kager. På grund af sygdom i familien holdes festen indenfor hjemmets rammer. 
Justesen, Dora (I27)
 
115 1712 d. ? ? Gift d. 23 okt. Niels Pedersen og Mette Jeesdatter i Eeg.
1726 d. 25 aug. Gift d. 29 sep. Niels Pedersen Møller af Eeg og Karen Jensdatter af Vad. 
Møller, Niels Pedersen (I4698)
 
116 1719 Jordebog Krabbesholm Gods
Han optræder i et skøde af 8 april som fæster af Ajstrupgård sammen med en Peder Lausen.
Gårdens hartkorn er 8 Tdr. 1 Fjdk, og i årlig landgilde skal de svare 10 bør skp. rug, 3 pund smør, 1 svin, 1 skovvogn, 1 gås, 2 høns og 1 dalers gæsteri. 
Skræder, Jens Christensen (I362)
 
117 1719. Den 16 januar, prædikede jeg over Peder Raundal. Han blev 90 år pånær 4 dage. Raundal, Peder Christensen (I2725)
 
118 1734 d. 13 Februar om Morgenen Kl. 5 er min Daatter Anna Margretha født, døbt af Sognepræst Hr. Hans Bagger, bløv baaret til Daaben af Madame Martha Bagers, hos hende gik Mad. Sophia Ærrboes. Mandsfadderne vare Studiosus Ælias Hauer, Studiosus Rasmus Byldhugger og Sr. Hans Weger Kjøbmand. Hempel, Anna Margrete (I481)
 
119 1737 - Ved skiftet efter faderen betegnes Johannes Michelsen som 11 3/4 år

23 nov 1751 bevilling for ham og hans nuhavende hustru til krohold ved Søbyvad, da hans stefar Peder Rasmussen Stagnoppidan og hustru, der 29 nov 1746 havde fået en lignende bevill., vilde afstå ham den. (Nygaards sedler).

Blev også kaldt Johannes Michelsen Kier. 
Michelsen, Johannes (I6907)
 
120 1737 samme dag Niels Christensens barn i Smidstrup Anne Marie døbt, båret af Christen Laursens kone i Smidstrup. Faddere Christen Laursen, Jens Pedersen, Anders Hansen, Søren Nielsen og Niels Stivels kone. Nielsdatter, Anne Marie (I6009)
 
121 1743 d. 25 marts blev Peder Bjørnsen af Daldover jordet Ao æt 76. Bjørnsen, Peder (I4741)
 
122 1750 findes Kresten Thomsen, han er bror til Laust Thomsen på Slotgården, købte gården fri fra Sneumgård 1797 og døde 1802. Derefter fik hans enke en bestyrer fra Torrup, Hans Lauridsen, han blev gift med den ældste af døtrene, Abelone. Hun var ti år ældre end han; der var en yngre søster på gården. Det fortaltes, at de to søstre fyldte blanke sølvdalere i strømpeskafter og bandt for dem. Krig og ufred gjorde dem ængstelige for at miste dalerne, hvorfor de gravede dem ned ved vesterdiget. Desværre kunne de ikke finde dem igen, da mere fredelige tider indfandt sig. Der blev sagt, at en karl, der havde tjent på gården, var kommet først med spaden. - Forøvrigt købte han senere en gård i Nordjylland.
Gården lå nordligst af den klynge huse og gårde, der fandtes omkring 1800. Den var gammel og forfalden, bygningerne lange og lave, længen mod nord 70 alen, den mod vest 25 alen, og den mod syd 55 alen lang. Gården lå meget lavt, hvorfor flodvandet strømmede ind i bygningerne, selv ved en mindre flod. Ellers var søstrene bekendt for at låne penge ud, bl. a. til Krogsgård, hvor de så til gengæld blev bedt med til barselgilder eller andre gilder.
Hans L. Torrup købte en ejendom ind til gården omkring 1820, den hed Catrinebjerg (senere matr. nr. 6), blev også i folkemunde kaldt majorgården. Omkring 1800 boede der nemlig en major Blødte.
Ejendommen, der var på 19 tdr. land, lå ind til Hans L. Torrups jord, han sløjfede og nedbrød bygningerne helt og lagde jorden ind til sin gård. 
Thomsen, Christen (I4976)
 
123 1751 Dom: Sexages:
Peder Jensen Skou fra Moberg,
et Johanne Christensdatter Fleng fra Hvam. 
Familie F775
 
124 1754 er han udlagt som Maren væverpiges barnefader. Bøeg, Peder Nielsen (I4056)
 
125 176 Knud Jacobsen i Bobæk. 10.8.1747, fol.33.
E: Birthe Kirstine Andersdatter Langballe. LV: far Anders Langballe i Tønning. B: Sidsel Cathrine 5, Søren 1. FM: farfar Jacob Christensen i Bobæk, farbrødre Christen Jacobsen i Klakring, Christen Jacobsen i Rosenvold Mølle. Arv efter [Sidsel Knudsdatter], skifte 3.3.1739 til hendes B: Christen Jacobsen i Klakring og Christen Jacobsen i Rosenvold Mølle. Kopi af skiftebrevet til Johannes Mikkelsen, [der ægter enken]. 
Jacobsen, Knud (I4956)
 
126 1760 Præst i Maribo-Hillested. Ramus, Christian (I3517)
 
127 1766 dom cantate i Nørup kirke af Randbøl sogn til confirmation antagne.
2. Hans, Jep Pedersens søn i Daldover, 18 aar. 
Jeppesen, Hans (I3933)
 
128 1775, nr. 4. Thue Lauridsen af Agerbech begravet Dom Cantate 76 Aar. Lauridsen, Thue (I11030)
 
129 1781 d. 9 maj Hans Jeppesens og hustru Anne Marie Olufsdatters tvillingedøtre Margrethe og Kirsten af Daldover hiemmedøbt og den første af dem d. 24 jun. dom 2 p trin stillet for daaben. Den sidste døde uden at stilles til daaben. Kirsten blev begravet samme dag.

Aftægtskone i Bakhuus, Enke efter Papirmester Carl Steiner, født i Randbøll i Veile Amt og en Datter af Hans Jepsen. 82 Aar. 
Hansdatter, Margrethe (I3931)
 
130 1781 Henrich Nielsen overtager gården matr. 5 i Jelling, foældrene bliver boende på aftægt. Han gifter sig i 1783 med Johanne Olesdatter på Grangaard og flytter til denne. Nielsen, Henrich (I3225)
 
131 1782 13/12 fik hun kgl. bevill. på at være sin egen værge, dog under en selvantagen god mand som værge. (Nygaards sedler). Koch, Kirsten Gabrielsdatter (I6056)
 
132 1784 d. 9 December blev der afholdt skifte:
han efterlader enken, Bodil Nielsdatter,
og børnene:
af første ægteskab: Jens Christensen, 46 år, Niels Christensen, 41 år, Peder Christensen, 39 år, og Anne Christensdatter ~ Christen Pedersen i Lille Tårup.
af andet ægteskab: Karen Christensdatter, 20 år, og Bodil Christensdatter, 15 år

Skifte: Rdlr. Mk. Sk.
I Stuen:
1 Fuur Bord 0 3 0
4 Stoele med Halm Sæde 0 0 12
1 Lidet Fur Skrin 0 0 8
1 Fløde Bøtte 0 0 4
I en Indlugt Seng:
Sænge Klæder:
1 Blaaestribet ulden Overdyne 0 3 0
2 gl. Blaaestribet Puuder 1 0 0
Den anden Seng:
1 Bruunstribet ulden Over Dyne 0 0 15
2 Stk. Guult Omhæng 0 0 12
1 Kruus med Tiin Laag 0 0 8
2 smaae Tin Talerkener 0 0 10
3 Blaae og hvide Porselains Dito 0 0 12
3 Dito Fade 0 0 6
3 Brænde Viins Glas 0 0 6
4 Flasker 0 0 12
I et lidet Kammer:
1 Degn Kahr og en Seile 0 0 12
1 Kar 0 0 12
4 Korn Sække 0 2 0
1 Kiærne 0 0 8
3 Stripper 0 0 9
I Gaarden:
1 Vogn med 2'de Beslagne Hiul
og Hauger 5 2 0
2 gl. Møg Vogne 2 2 0
1 Ploug med tilbehør 0 5 0
2 Harver 0 4 0
2 Lyng Leer 0 2 0
2 Jern Greebe 0 1 0
1 Spade 0 0 12
1 Bue Saug 0 0 8
1 øxe 0 0 6
3 Nauer 0 0 8
1 Speier Boer med Skaft 0 0 4
1 Slibe Steen med Troug 0 0 10
1 Høe Forck 0 0 6
2 gl. Høe Leer 0 2 11
1 Skiære Kiiste med Kniv 0 1 0
1 Loft Stige 0 0 6
Kreature og Beester:
1 Sort Hoppe, 4 Aar 12 0 0
1 Sort Ditto, 11 Aar 10 0 0
1 Sort Dito, 17 Aar 5 0 0
Kiør og Stude:
1 Sort Stud, 4 Aar 9 0 0
1 Sort Broget Koe, 9 Aar 6 0 0
1 Dito, 6 Aar 7 0 0
1 Graae Hielmet, 5 Aar 8 0 0
1 Sort broget Kalv 1 1 0
1 Hviid Dito 1 2 0
Faaer:
30 Stk. Faaer 13 2 0
Sviin:
1 Soe, 1 Aar 5 2 0
1 Dito, ½ Aar 1 2 0
1 Biestade 0 5 0

Summa Indtægter 94 0 12

1. Fordres ifølge Loven og Forordningerne af 1701 og 1722 Besætning til Gaarden, som staaer for
Hartkorn 4 Tdr. 0 Skp. 0 Fjdk. 1½ Alb.
1 Beest á Td. Hartkorn, der trenne Beester Andtagen
efter Vurdering er 27 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
altsaa mangler 1 Beest, som efter denne Tiid
kan beregnes til 16 - 0 - 0 -
2. Gaards Redskaber, Ligeleedes fordres ifølge
Loven og Forordningerne:
1 Ploug med tilbehør af Jern og Drætte Tøy til
4 Beester 6 - 0 - 0 -
2 harver 4 - 0 - 0 -
1 Vogn med Hauger 10 - 0 - 0 -
1 Dito Møg Vogn 4 - 0 - 0 -
3. Gaardens Brøstfældighed.
a. Sals huuset, som bestaaer af 8 Fag, regner
medhavende Vurderings Mænd, at kan nogenlun-
de i stand sættes paa Tømmer og Tag, naar der-
til bliver anvendt 24 - 0 - 0 -
b. Søndre Lade vil ligeledes medtage til istand-
sættelse 24 - 0 - 0 -
c. Den Væstre Lade ligeledes 24 - 0 - 0 -
d. Den Søndre Lade vil medtage 16 - 0 - 0 -
4. Paastoed Enken Vederlaug til sin Begravelses
Bekostning, Ligeimod Hendes Sall. Mands, der er
udredet og Bekostet af Felleds Boe, og kan i rin-
geste Bedrage sig til 10 - 0 - 0 -
5. Dette Skiftes Bekostning saaledes:
3 Stk. Stemplet Papiir á 24 Sk. Er 0 - 4 - 8 -
Skifte og Skrive Sallarium 2 - 0 - 0 -
Endelig Angav Enken at være bortskyldig til
Peder Thomsen i Dalsgaard for 1 Td. Byg 2 - 4 - 0 -
Ligeledes til Peder Laursen ibid. For 1 Td. Rug 4 - 0 - 0 -

Summa Sterfboets Gield og Besværing 174 Rdlr. 2 Mk. 8 Sk.

Naar Nu foranskrevne Stervfboets Indtægt og Formue med dets Gield bliver Lignet og Lagt, erfares Let, at der for enken og Børnene ey kan blive Noget at Arve, Men Aldt det Registerede og Vurderede Reserveres til Hosbondens Prioriterede Fordringer efter Loven. -
Enken tilspørges ifølge Loven, om hun fremdeeles agtede at ved blive Gaarden og svare efter Hendes Salig Mands Fæste Brev. Hvortil Enken svarede at vilde ved blive Gaarden og svare efter Hendes Salig Mands Fæste Brev.
Da nu ingen efter Skifte Rettens viidere tilspørgende havde noget at erindre dette Skifte Betræffende, saa blive samme i kierlig Eenighed sluttet og til Ende bragt.
Datum Skifte Stædet Aistrup ut Supra.
Enken Bodil Niels Datter.
Som Laugværge: Christen Jensen Daugberg
Jens Christensen, Niels Christensen, Peder Christensen og Christen Pedersen paa sin Hustrues Veigne som selv Myndige.
Paa de 2'de u=myndige Pigers Veigne som Formyndere:
Christen Pedersen af Lil Thorup.
Niels Christensen af Siøbye.
Som Vitterligheds og Vurderings Mænd: Niels Pedersen, Christen Nielsen, begge af Røggen. 
Aistrup, Christen Jensen (I300)
 
133 1784 eodem die blev Niels Jessens og hustru Maren Hansdatters barn Jes af Gadbjerg døbt, baaret af Hans Jessens kone i Lindeballe. Faddere Thomas Pedersen, Søren Davidsen, Hans Sørensen, degnens søn Hans. Nielsen, Jes (I2622)
 
134 1786 Chr. Terkildsen *1753 overtager Grangaard i Jelling og gifter sig 1. med Henrich Nielsens enke, Johanne
Gift 2. med .....
Får i 1794 skøde på Kidde. Siden kendt som Christen Thorkelsen Kidde. 
Terkildsen, Christen (I3695)
 
135 1787 25/10 tog han Borgerskab i Ribe på købmandskab med gevurts og urtekram. (Nygaards sedler). Lyhne, Jeppe (I7026)
 
136 1788 Dom: post Festum Novi Ani Christen Nielsen Syndergaard af Aakier - gamel 96 Aar. Nielsen, Christen (I539)
 
137 179 Abelone Aaby i Odense, der døde 1.2.1788, fol.255.
Enke efter Melchior [Christiansen] Ramus, professor og konrektor i Odense latinskole, [skifte 19.1.1757 lbnr.107]. A:
0) forældre [Thomas Lauridsen Aaby, rektor i Odense og Johanne Marie Lerche]
1) bror, død. 2B:
a Thomas Aaby, fuldmægtig i Rentekammeret i København
b Anne Cathrine Aaby
2) søster [Anne Thomasdatter Aaby, død 1754, var g.m. Otto Didrik Joachimsen Lytken, præst i Skellerup, død 25.1.1788].1B:
a Thomas Bagger Lytken, amtsforvalter i Ringkøbing
3) søster [Anne Augusta Sofie Aaby, død 7.4.1776]. E: Ejler Pedersen, major til Tallerup [i Tommerup sogn]. 1B:
a Lorents Ejler Pedersen, løjtnant.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands afdøde far Christian [Melchiorsen] Ramus i Odense, biskop over Fyns stift, [skifte 14.12.1763 lbnr.118]
1 afdødes mands bror [Cosmus Christiansen Ramus, præst i Assens, skifte Båg herred 6.9.1782 lbnr.87] og dennes 2 sønner:
a Jochum Frederik Melchior Ramus, præst i Brøns
b Ramus, forvalter på Fjællebro [i Herringe sogn]. 
Aabye, Appolone (I5213)
 
138 1794 - ved skiftet efter faderen betegnes Anne som gift med Poul Kolding, skomager i Horsens. Kier, Anne (I6910)
 
139 1794 - ved skiftet efter faderen betegnes Marie Kirstine som død, var gift med Christen Koch i Ribe. Kier, Maria Kierstine (I464)
 
140 1794 - ved skiftet efter faderen betegnes Mikkel Kjær som 37 år hos farveren i Christiansfeld.
Fadder ved nevøen Gabriels dåb og niecen Johannas dåb i Ribe. 
Kier, Michel (I6909)
 
141 1794 - ved skiftet efter faderen betegnes Niels 26 år, skomager i København. Kier, Niels (I6913)
 
142 1795 gårdfæster i Glemsholt på Høgholt Gods i Ugilt Sogn. Christensen, Rasmus (I2217)
 
143 1795 gårdfæster i Kalstrup under Bøgsted Gods i Astrup sogn. Christensen, Hans (I2216)
 
144 1795 snedkersvend i København. Sparrevogn, Johan Jacob (I6561)
 
145 1795 var han gårdmand i Skibsby i sct. Olai
sogn ved Hjørring. 
Jensen, Peder (I6535)
 
146 1799 Festo novi Anni...
kast jord paa Peder Andress Søn af Trand. gl nogle dage. 
Dreng, Udøbt (I10765)
 
147 18. december 1750 fik hun kgl. bevill. på at være sin egen værge under kurator. (Nygaards sedler).
1794 - ved skiftet efter ægtemanden, Johannes Kier, betegnes Else Cathrine Basballe som enke. 
Basballe, Else Cathrine (I6908)
 
148 1807: den 10de Januar mødte hos mig her i Nørup Præstegaard Ungkarl Carl Friderik Steiner født i Schlagwits i Saxen, Papirmagersvend udi Engelsholms Papirmølle, og begierede at indlades i Ægteskab med Margrethe Hans Datter i Daldover; hvilket bemeldte Steiner vedgik han med sin Underskrift.
C. F. Steiner
Og at intet fra hans side er, som kunde hindre dette ægteskab, bevidnes også af os undertegnede, som herved tilbyde os at være bemeldte Steiners forlovere. Lars (L.M) Mogensen med paaholden pen. Christen (C.P.) Pedersen med paaholden pen.
.....
De 14de Februar: ægteviede i Randbølle Kirke efter forudgaaende tillysning fra Prædikestolen Papirmagersvend Sr, Carl Fridrick Steiner og Margrethe Hans Datter i Daldover. 
Familie F1590
 
149 1808 samme dag var inderste Jes Nielsens og hustru Maren Henrichsdatters tilforn
hjemmedøbte datter Maren af Gadbjerg i kirken til dåbens offentliggørelse, båret af sin faster
Johanne Nielsdatter af Gadbjerg. Faddere vare Niels Jessen, Poul Jensens søn Niels, Mads
Jessens søn Peder og Mads Jensen af Gadbjerg. Samme dag blev konen introduceret. 
Jesdatter, Maren (I3212)
 
150 1809 den 20 august var inderste Jes Nielsens og hustru Maren Henrichsdatters tilforn hjemmedøbte datter Johanne af Gadbjerg i kirken til dåbens offentliggørelse, båret af Christen Terkildsens kone Johanne Olesdatter af Kidde i Jelling sogn. Faddere vare Michel Hermansen, Poul Jensen, Mads Jessen og Søren Jensen Bæk af Gadbjerg. Samme dag blev konen introduceret. Jesdatter, Johanne (I4664)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 104» Næste»