Notater


Match 201 til 250 fra 5,091

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 102» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 37 Margrethe Winum, Peter Winums Hustrue i Mellerup, døde 4 Novbr, begravet 11 Novbr, gl 63 9/12 Aar. Pedersdatter, Magrethe (I10156)
 
202 376 16 fol 141.
Rasmus Jensen, Norring Mølle - Ladefoged her paa Gaarden - som af Niels Jensen hidtil er beboet og hand wed een mellem dennem opretted Contract af 6te huius afstanden hawer. Hk agger og Eng 1-2-2-2 alb og Mølle Skyld 3-1-2 fc tillige med 1/4 part af Nr 4 i Norring der er 1-3-1-2 alb. Lg 22 1/2 td Ruugmeel, 1 td 2 skp Haure 1/4 fc Smør 1/4 Lam, 1/4 Gaas Penge 6 rdr 1 mk 14 sk. I henseende til hands Tieneste her wed gaarden, har ieg forundt hannem fæsted for 66 rdr 4 mk. 10 Juli 1743. 
Møller, Rasmus Jensen (I8302)
 
203 39 Anders Pedersen og hustru Sidsel Jacobsdatter i Daugård. 25.2.1739, fol.95B.
B: Jens 5, Esther 2, Peder 9 uger. FM: farbrødre Søren Pedersen i Hvirring, Mads Pedersen, kusk på Bygholm, Jørgen Villumsen, smed i Uldum g.m. faster Inger Pedersdatter. Hendes første ægteskab med [Jens Pedersen Møller, skifte 30.7.1732 lbnr.20]. B: Mette 22, Niels 16, Maren 14, Sidsel 12, Jacob 8. FM: morfar Jacob Christensen i Bobæk, enke efter Sidsel Knudsdatter. 
Pedersen, Anders (I4962)
 
204 3die onsdag efter Paaske Hans Hoysgaard i Tvenstrup. Hoysgaard, Hans Jensen (I7119)
 
205 4 børn i ægteskabet nnn (I6122)
 
206 4 Juni Nikolajs Enke i Traberg - 51 Olufsdatter, Maren (I9427)
 
207 4 maj 1801 skøder Enken Margrethe Sophie Linde til Jesper Jensen i Heedegaard den "ham ifæstehavende og iboende Gaard Hedegaard". Heegaard, Jesper Jensen (I4058)
 
208 4) 1817 d 4de Apr: Johanne Jacobine. Hjemmedøbt d: 4de April; Fremstillet i Kirken d: 16de May. Sognepræst for Medolden og Randerup .... hr Gabriel Koch og hustru Anna Margrethe Hedevig. Koch, Johanne Jacobine (I425)
 
209 4. d 27 oct. Peder Hansen Winum i Meller
Magrethe P.d. Ausg. 
Familie F2692
 
210 4. d. 11 Septembr: trolovet Enkemanden Morten Christensen af Synderbye og Pigen Bodil Marie Torbensdatter; Forloverne: Ole Christensen af Juelsgaard og Torben Pedersen af Klegod; Copul: - Dom: 17 a Trin: Familie F53
 
211 4/ den 12te Ditto [april] døde Jens Bertelsen Maygaard. Begravet den 23 Ditto gl: 92 - 6 Berthelsen, Jens (I4077)
 
212 466 Kirsten Andersdatter i Muldbjerg Mølle i Hover sogn. 11.11.1772, fol.473B.
E: Nis Jensen Fischer. A: søskende Christen Andersen student i København, Morten Andersen i Ribe, Niels Andersen 12 sst. FM: mors morbror Gabriel Koch i Ribe, [Jørgen Hansen] Bang, præst i Dejbjerg og Hanning. Desuden nævnes afdødes oldefar Christen Pedersen Koch i Ribe. Enkemandens stedfar Peder Bimmer ejer møllen. 
Andersdatter, Kirsten (I7021)
 
213 48 - d: 21 Octobr. ..hus Kæmner .. Gabriel Koch gl: 52 aar. Koch, Gabriel Christensen (I465)
 
214 49. d: 21de begr. Gaardmand Rasmus Christensen Bancke af Fagsted døde d: 16de gl: 79 Aar, 2 Maaneder og 2 Uger. Med Liig Prædiken og Klokker. Bancke, Rasmus Christensen (I9223)
 
215 491 Johanne Hansdatter i Oldrup. 4.2.1780, fol.462.
E: Sejr Jensen. B: Jens 32, Birgitte g.m. Jens Rasmussen i Oksenballe, Else 26, Maren 22, Hans 18. FM: Peder Jørgensen i Fillerup. 
Hansdatter, Johanne (I7202)
 
216 5 Søndag efter hellig tre Kongers dag var Søren Sørensens Datter Maren Sørens Datter af Smidstrup hendes uægte barn i Kirke, Båren af sin Moster og kaldet Maren, udlagt til Barnefader Cristen Tomsen af Grindsted Dale. Faddere vare unge Jens Kusk, Jens Sørensen, Henrich Gydesen og Jens Nørgaard, alle af Smidstrup. Christensdatter, Maren (I3226)
 
217 5, d 12 Jan: Margaretha Winum, født d 5 Jan, for Peder Hansen Winum, Margaretha Peders d. Mell: Fadd: Mette Peders Faarhuus, Christen Pedersen Baul:, Johanne Jens d: Mellerup. Winum, Margaretha (I8230)
 
218 5. Hans Pedersen og Bodel Matthis datter begge i Boulund blev Deponderede d 3 Marty og Copulerede d. 26 juny Familie F929
 
219 5.3 Mølledriften i 1800 årene.
Efter Laurids Kjærs overtagelse 1805 var møllen i en del år bortforpagtet til Rasmus Bierring. Det er dog meget tvivlsomt, om Kjær, der var fuldmægtig på Buderupholm, overhovedet selv tog fast ophold i Støvring mølle. En kaptajn, Niels Bregenholm, havde erhvervet et ikke tinglyst pant i møllen og dens tilliggende jorder. På hans forlangende blev der holdt auktion over møllen den 15/3-1814. Den højestbydende var Peder Poulsen Jensen, Børglum Kloster, der overtog møllen for godt
15000 R dl. i denne forbindelse lod Laurids Kjær tinglyse et pantebrev på 3000 Rdl. Peder Poulsen Jensen døde allerede 17/6-1815, og hans enke giftede sig med Christen Nielsen Grevelund, og den 18/12 [forf. fejllæst det var Febr. 18de] fik de døbt et barn, som hendes afdøde mand var far til.
Allerede den 3117-1816 blev møllen solgt til Jens Christensen Springborg, der tidligere havde drevet "Ny Mølle" i Aalborg. Forinden havde Christen Nielsen Grevelund ladet installere et "Grubeværk", som han ved underskrivelsen af skødet til Springborg lovede at overføre i dennes navn. Et grubeværk er en grynmølle, der ved hjælp af kun een, hurtigt roterende sten og en raspeordning kunne forarbejde korn til gryn. Af hensyn til det store omdrejningstal var den af sikkerhedsgrunde
anbragt i en grube, under normal gulvhøjde. 
Jensen, Peder Poulsen (I3182)
 
220 54 Famile
Claus Christian Stephansen 61 Gift Mand Ligeledes [Boels Mand]
Ane Maltesdatter 63 Gift Kone
Mette Cathrine Clausdatter 34 Ugift Datter
1. Ægteskab 
Familie F469
 
221 57 Aar gl. og 4 Maaneder. Raundal, Anders Pedersen (I2723)
 
222 577 Herman Jacob Filter, fangefoged i Skast, Gørding og Malt herreders tinghus [i Vejrup]. 26.5.1768, side 861.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Hans Tranberg i Endrupholm mølle. B:
1) Hans Hermansen Filter 26
2) Jacob Hermansen 23
3) Karen Hermansdatter 18
4) Christen Hermansen 15
5) Henrik Hermansen 12.
FM: farbror Hans Henrik Filter i Varde. 
Filter, Herman Jacobsen (I3452)
 
223 596
Fra Herredsfoged Marcus Tideman, Tyrsting Herred. Copi af en skrivelse fra ham til Land Etatens General Kommiss. Han har adskillige gange ansøgt Amtmand Grabow og Regimentskriver Gyberg om, at måtte nyde et sted på Ryttergodset. Da nu Rytterbonden her i Byen Erich Pedersen er afgået ved døden, uden at efterlade sig livsarvinger eller Enke, hvilket sted svarer til Cassen af 4 td 2 skp Hartkorn, men uanset han i tide ansøgte om stedet, og ikke alene tilbød, at betale 50 Rdr, men endog ville lade stille caution for Gårdens antagelse, fandt ansøgningen ikke bifald, hvorfor ved kun Gud, men det fornemmes, at Regimentskriverens Fuldmægtiges Broder Anders Sørensen Langballe, der en 13 års tid har haft sin faders halve Gård, der også er under Ryttergodset, formentligt som et skin, så han kunne blive fri for Hans Majestæts tjeneste, skal overtage stedet. Kopien af skrivelse dat. 12 September 1715.

602
Fra Herredsfoged i Tyrsting Marcus Tidemand, Tønning. I anledning af General Kommiss gunstige resolution, med den ham forundte Rytterbonde Erich Pedersens fradøde gård i Tønning, henviser han nu til sit tidligere tilbud om 50 Rdr indfæstningspenge, som han fremsatte før han blev klar over, at Anders Sørensen Langballe skulle have den for 12 Rdr. Uanset at denne har overtaget gården, tror han dog ikke de Høje Deputerede vil ændre deres resolution, så han mener ikke Langballe kan blive ham nogen hindring for Gårdens overtagelse. 28 December 1715.

623
Fra Nissen, Snoghøj.[Se tidligere] Henviser til Amtmandens skrivelse, ang en Gård i Tønning. Hvis Anders Sørensen [Langballe] vil give de 50 Rdr til fæste, kan han beholde den, frem for Herredsfogeds Tidemans Søn, der ikke er Ryttergodset tjenlig. 3 Februar 1716.

647
Fra Gyberg, Skanderborg Ladegård. Omhandler Rytterbonden Erik Pedersens fradøde gård i Tønning, hvorpå Anders Sørensen fra Langballe er tilsagt fæste. Ønsker oplyst hvad Amtmanden og Krigskommissær Nissen mener, han skal betale i indfæstning, så General Kommiss approbation kan indhentes.
Omtales også et Tingsvidne fra Hads Ning Herred af 9 Marts, ang Rytterbonden Søren Michelsens Søn Jørgen Sørensen i Rude, som med et skud, skal have såret en Huskvindes Søn Niels Hansen, som derefter døde, og nu henstår i åben grav, om hvorvidt Præsten må betjene samme med Jords påkastelse. 5 April 1716.

996
Fra Niels Knudsen, Nedenskov Henvender sig til Amtmanden, ang hans Moders store skrøbelighed, som denne også må være bekendt med. Det bliver værre og værre med hende, så han håber Amtmanden kan finde på råd til at hjælpe ham, idet hun daglig - uanset vejret, løber til Tønning, Vissing eller andre steder for, at få Brændevin, og kommer beskænket hjem, så hun snart ikke ved af sig selv, ofte har hun en flaske i Lommen, så han er bange for hun skal omkomme på vejen hjem. Desuden tager hun alt i huset til, at få Brændevin for. Også problemer med aftægt og ophold som hun vil have for sig selv etc. Beder Amtmanden lade Lægdsmændene Anders Langballe, Tønning og Rasmus Andersen forbyde folk, at modtage tøj eller andet af moderen. Vissing Februar 1725.

1258
Fra By og Herredsfoged R Christensen Leth, Eldrup. Arvingerne efter Jacob Hansen, som døde i Hollandsk tjeneste, i Ostindien den 13 Februar 1722, nemlig dennes halvbrødre Hans Jensen og Christen Ottesen, helsøster Mette Hansdatter og dennes Mand Eske Nielsen i Bredvadsmølle, kan ikke få den afdødes efterladenskaber, før det Hollandske Østindiske Compagni har fået en Retserklæring med beviser m v. Iflg dette var afdøde ugift, forældrene er døde og der findes ingen andre arvinger en førnævnte. I sagen indvarsles Sognepræsten Erik Kjær, Tønning og Træden, Anders Sørensen Langballe, Tønning, Albert Adsersen, Træden. Februar 1729.

1385
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Efter Sessionens resolution, ang de forulykkede ved Ildebranden i Dørup By, har han afvigte Lørdag 11 hujus, sammen med 8 kyndige Mænd Anders Langballe og Peder Jensen af Tønning, Rasmus Sørensen og Søren Smed af Yding, Niels Nielsen og Michel Christensen af Tåning, Thærchel Pedersen af Hemb og Jacob Andersen af Voerladegård, været på de afbrændte steder, og efterset hvor den nye rydning bedst kunne anlægges, så stederne ikke som forhen skulle komme alt for tæt på hinanden.
1)
På den nordre side af Gaden hvor der før var 7 Gårde, men nu beregnet til 6 gårde, så Gårdspladsen bliver 22 favn bred og mellem hver Gård ca 6 favn.
2)
På den søndre side, har der været 5 Gårde og 2 Boel, nu beregnet til 6 Gårde, således Gårdspladsen bliver 20 favn bred og imellem hver Gård 8 til 10 favn. Og eftersom det ikke er bestemt om Boelet skal bygges, blev der ikke bestemt nogen plads til samme. 13 Juli 1744.

1403
Fra Hans Justsen, Skanderborg. Regning over en del udgifter ved Skanderborg Amtstue, i forbindelse med pågribelse, forplejning og afstraffelse, for deres begåede Heste Tyverier, for Arrestanterne, Natmand Poul Mortensen, Vester Vedsted ved Ribe, hans Kone Birgitte Poulsdatter, Natmand Mathias Knudsen i Århus, Skræder Hans Jensen fra Farup i Riberhus Amt. Samlede udgifter 422 rdr 5 mk 3 2/3 sk, der er udlagt af den Kongelige kasse, undtagen 13 rdr 4 mk, som Birkeskriver Wissing, Anders Langballe og Ludvig Ernst, der hidbragte Hans Jensen fra Ribe, forventer at få godtgjort. 31 December 1744.

1408
Fra Amtmanden Skanderborg Slot - til Stiftsbefalingsmanden. Henviser til modtagne skrivelse af 24 Decb, ang regningerne over Heste Tyvene Poul Mortensen og Hustru, Hans Jensen Skræder og Mathias Knudsen, som han har efterset, og ikke har indvendinger imod, undtagen måske, at Wissing, Ernst Ludvig og Anders Langballe, måske bør have lidt mere. 3 Januar 1746? [skal formentlig være 1744]
2 Bilag med beløb etc.

1427
Fra N Wissing, Anders Langballe og Ernst Ludwig Denche, Skanderborg. På den afleverede regning, for afhentning af Arrestanten Hans Jensen Skræder i Ribe, havde vi 14 rdr tilgode, som Amtmanden bedes udbetale. De havde en farlig rejse, ikke alene for den hårde Vinter, men endog, formedelst den livsfare og frygt de havde for Hans Jensens venner. 21 Januar 1743.

1436
Fra Borgmester Lund, Ribe. Til de fra Amtmanden hidsendte 2de Rytterbønder, Anders Langballe af Tønning og Jens Sørensen af Burgårde, er Arrestanten Poul Michelsen overleveret, og ellers ydet al mulig assistance og tilbud for hans sikre befordring. Nævner det afholdte forhør, hvori han havde håbet, at få det stadfæstet, som Delinqventen har bekendt for ham og Præsten, ang såvel dette Tyveri, som det forhen passerede i Sønder Vissen Skov [Sønder Vissing] og andre steder, men da han blev stillet løs og ledig for Retten nægtede han alt. 6 Oktober 1740.

1443
Fra Stiftsamtmand Benzon, Århus. Henviser til modtagelse af regninger over anvendte omkostninger, i forbindelse med sagen mod Hestetyvene Poul Mortensen, Hans Jensen Skræder og Mathias Knudsen. Desuden Amtmandens forespørgsel, om ikke de 3 Mænd Birkeskriver Vissing, Ernst Ludvig [Denche] og Anders Langballe, for deres besværlige og lange rejse til Ribe, må få lidt mere end de tillagte 6 rdr, hvorefter Benzon tillægger hver af dem 3 rdr, selv om de med det allerede tillagte nok synes, at kunde have været fornøjet. Samlet beløb 490 rdr 1 mk 14 2/3 sk, fordelt med 413 rdr 5 mk 13 2/3 sk til Justsen, 42 rdr 5 mk 9 sk til Moldrup, 28 rdr 4 mk 1 sk til Jens Lassen og 4 rdr 4 mk 7 sk til Wissing. 11 Januar 1746.

1564
Fra Benzon, Århus. [Se tidligere]. Henviser til modtagne regninger, ang omkostninger ved de 4 Delinqventer Poul Mortensen Natmand og Konen Birgitte Povelsdatter fra Vester Vedsted ved Ribe, Mathias Knudsen Natmand af Århus og Hans Jensen Skræder fra Farup i Riberhus Amt. Efter revision m v, mener han, at følgende er i orden 1) Birkeskriver Wissing, Anders Langballe og Ernst Ludvigs [Denckes] regning 11 rdr 5 mk 6 sk. 2) Regimentskriver Moldrups do 24 rdr 5 mk 14 sk 3) Jens Lassens do 12 rdr 1 mk 15 sk og 4) Birkeskriver Wissings do 1 rdr 5 mk 9 sk i alt 51 rdr 12 sk. Men mener alligevel ikke at de indkomne papirer, er så tilforladelige, at han uden Amtmandens betænkning, kan godkende samme til betaling. 24 December 1745.

1825
Fra Anders Langballe, Tønning. Ang egnede pladser til opelskning af Ungskov, har han efterset samme, og fundet et sted i Vissing Kloster Østerskov, 60 favne lang og 40 favne bred, som er sortagtig Sandgrund. Desuden en plads i skellet mellem Vissing og Nedenskov Skove, 54 favne lang og 34 favne bred, hvor grunden er Sandet. De andre øvrige Skove i Salig Skovridder Søren Jensens Beridt er mest selvvoksede Træer. 28 Februar 1746.

1831
Fra Anders Langballe, Jaungyde?. Jvnf ordren om Plantehaver, følger herved angivelsen for Februar måned, eftersom der nu ingen Skovridder er [intet indhold]. 28 Februar 1745. 
Langballe, Anders Sørensen (I4933)
 
224 6 Juni havde Ole Nielsen Krogsgaard og Hustru Else Mogensdatter i Sønderbye en Datter til Daaben, kaldt Karen Krogsgaard, Karen Olesdatter (I87)
 
225 6) d. 14 Martii begr. Lars Bollerup af Hauervig 47 an. Bollerup, Laurs Nielsen (I228)
 
226 6, d. 25 Marts Hans Viinum af Mellerup Salig af et Slag gl. 81 a. Winum, Hans Pedersen (I10157)
 
227 6. marts 1720 fik han bevill. på at indrette en kro ved det afbrændte sted Søbyvad ved Søbygård.
16 maj 1731 fik han konfirm - bevill. på krohold ved Søbyvad. (Nygaards sedler).

Michel Madsen Kier var kromand i Søbyvad kro, som oprettedes allerede 1667, da Gjern og Skanderup sogne fik kongelig bevilling til krohold. Kroen nedbrændte i 1718. Årsagen til branden var der delte meninger om.
Den 16. oktober 1719 indsende Michel Madsen Kier en ansøgning til kongen, som han bad om at bekoste bygning af kroen og derefter give ham bevilling på.
I ansøgningen anføres det at Michel Madsen Kier nu i 15 år har tjent udi de kgl. Stalde og kørt for Eders Kgl. Majestæts kammertjenere. Fire år efter kroens opbygning ansøgte han fritagelse for kroafgiften, som efter regimentsskriverens beretning skulle være 200 Sletdaler, og han beder ligeledes af blive fritaget for alle ordinære og ekstraordinære skatter samt få lejlighed til at nyde frit tørveskær til nødtørftigt ildebrændsel. 
Madsen, Michel (I6916)
 
228 6.) 29 Septbr. Nis Petersen Thorsmark Gaardmand i Boulund anmeldte sig som forlovet med Pigen Margrethe Winum i Mellerup, med samme han agter at indtræde i Ægteskab. At intet lovstridigt er til hinder for de tos ægteskabelige Forbindelse, derfor indstaar vi undertegnede som Forlovere.
Dette Par blev ægteviet 3 Novbr i Agerskov Kirke.
Peder Johnsen
Christen Pedersen Vinum 
Familie F2690
 
229 646 Just Jørgensen i Gylling. 7.11.1799, fol.263, 298B.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Jensen sst, Jørgen Simonsen sst. B: Maren g.m. Poul Sørensen sst, Marie g.m. Søren Jørgensen sst, Kirsten 25, Birgitte 23, Jørgen 21. FM: farbror Søren Jørgensen i Lerdrup. 
Jørgensen, Just (I7145)
 
230 663 Karen Jepsdatter i Mørup. 1.3.1794, side 480, 488, 490.
E: Iver Lauridsen. B: Anne 17, Anders 15, Margrethe 13, Maren 11, Marie 9, Anne Cathrine 6, Caroline 3. FM: morbror Hans Jepsen i Daldover.

Skifteuddrag Tørrild herred. 
Jepsdatter, Karen (I4736)
 
231 69 år 3 måneder 3 uger og en dag gammel. Else (I474)
 
232 6t Martij Dom: Oculi Jep Pedersens Moder Cathrine Madsdatter Jordet fra Daldoure ao æt 95. Madsdatter, Cathrine (I4740)
 
233 6te April begraven i N S Kirke Torben Pedersen af Klegod gl: 77 Aar. Pedersen, Torben (I99)
 
234 6te Julij copulereds i Kirken Nicolai Christensøn Willemoes og Maren Olufsdatter af Tobsmark Familie F580
 
235 6te Maj trolovet Knud Eriksen af Rude og Kirsten Jens D: af Maarslet. Copuleret d: 30te Sept: Familie F2410
 
236 6te Søndag eft. Trinit. Døbt en Datter af Povel Sørensen og Maren Justdatter af Gylling kaldet Maren - baaren af Jørgen Simonsens Hustr. ibid.
Fadderne: Morten Pedersen og Hustrue, Just Jørgensen og Hustrue og Jørgen Simonsen alle af Gylling. 
Poulsdatter, Maren (I7098)
 
237 7 Hunii havde Morten Christensen Luk og Hstr. Bodil Marie Torbensdatter deres Søn Torben til Daabs Confirmation i Nye Sogns Kirke. Mortensen, Torben (I4474)
 
238 7de Søndag efter Trinit. [16. juli 1747] var Mons. Filders [Herman Jacobsen Filter] Barn til Daab og blev navnet hermed Jacob [Jacob Hermansen Filter].
Faddere var Sign. Lars Bager, Mons. Niels Knudsen Øllgaard, Mons. Müllers kiæreste bar det. 
Filter, Jacob Hermansen (I3448)
 
239 8 Aug. Christophers Barn af Sort Debel kaldet Jens. Møller Enken Margreta bar Barnet.
Faddere: Christen Eriksøn og hans Søn Jens..... 
Christophersen, Jens (I102)
 
240 8. aug. 1746 blev Herman Jacob Filters liden barn jordet. Familie F1515
 
241 8. Lene Katrine Simonsdatter. Enke efter forhændværende Gaardejer Hans Pedersen (Lodbjerg) i Søndervig, død Sh. i 75 Aar. Simonsdatter, Lene Kathrine (I213)
 
242 8. maj 1765 - begravet kromanden i Søbyvad Mons. Johannes Kiers datter Hendrichette - 6 år gammel. Kier, Henriette (I6911)
 
243 80 Aar 4 Maaned 10 Dage. Pedersdatter, Anne Katrine (I273)
 
244 9 Jan: begraved Karen Stephans Datter Sal. Anders Langballes Enke i hendes Alders 76 Aar. Stephansdatter, Karen (I4941)
 
245 9. Dom: 19 Viede ieg Rasmus Mortensøn Ploug och Marren Niels Datter. Familie F1055
 
246 9. vrgd. Myregård, Østermarie ? Myre, Jens Hansen (I2845)
 
247 90 Aar, 7 maaneder, 3 uger og nogle dage. Skomager, Peder Jepsen (I720)
 
248 9de Marti, 18de Marti, Hans Pedersen (Lodbjerg), Aftægtsmand i Søndervig, død s. St. Gift, 78 Aar Lodberg, Hans Pedersen (I212)
 
249 9de May. Hans Jeppesens og Hustrues Anna Maria Olufsdatters Tvilling Døttre Margrethe og Kirsten af Daldover hiemmedøbte.. Hansdatter, Margrethe (I3931)
 
250 ?Borger i Trondhjem. (kilde: Stamtræ slægten Bernhoft)http://slekt1.com/boker/digitale/Stamtavle_over_slaegten_Bernhoft/Default.html

Derimot er Bernhoft bokens opplysning om denne Marcus Bernhofts angivelige sønn, Einar Marcussønn, borger i Trondheim interessant. Årsaken er kort og godt at det vitterlig fantes en borger Einar Markvardssønn i Trondheim rundt 1550 (…Navne kombinasjonen Einar og Markvard var forholdsvis uvanlig i Trondheim rundt 1550, så denne opplysningen burde i seg selv påkalle en viss grad av oppmerksomhet..). (…Et annet spm er jo også hvorvidt Marcus og Markvard kan tolkes som samme navn….) Dette plasserer jo selvfølgelig ikke Einar Markvardssønn automatisk inn som en forfader av Hans Anderssønn (Bernhoft), men opplysningen i Bernhoft boken er i seg selv så interessant, at de opplysninger som vi har om Einar Markvardssønn bør nevnes. Einar Markvardssønn nevnes i 1548 i Trondheim by (NLR VI, side 18), nevnes som lagrettsmann i Trondheim i 1552 (D.N.11, nr. 680) http://www.dokpro.ui...b=10399&s=n= (Han kalles her dog for Einar Marqualsson, men det kan knapt være noen annen person Einar Markvardssønn ) Dessuten nevnes han i den sk. ”skipsskatten fra 1563 i Trondheim: NLR III, side 194, der han omtales som ”Einer Marckorttsenn schipper oc styrmand til sin halffue fractt”

Muligens er han også lik den personen som nevnes i OER, 1536, under kosthold i Bergen (Regnskap Bergen 1536), der en Einer Marcusson får betalt 2 g. i kosthold for Jon Skriver for året 1535 (…Dette mer en antyder at Einar Markvardssønn var i erkebiskop Olav Engelbregtssøns tjeneste…). Med tanke på det ( i Trondheim på 1500-tallet) uvanlige patronymet Markvardssønn, kan det ellers nevnes at det i Trondheim i 1548 omtales en Jon Markvardssønn i NLR VI, side 23 og ei Anne Markvardsdatter i NLR VI, side 24. 
Bernhoft, Einer Marcusen (I497)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 102» Næste»